1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.dietetykanienazarty.pl oraz poczty elektronicznej jest Dietetyka # NieNaŻarty SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Jedlinie-Zdrój przy ulicy Kamiennej 15 58-330 Jedlina-Zdrój, REGON: 382333151, NIP: 8982248070, adres e-mail: kontakt@dietetykanienazarty.pl, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000207922, reprezentowana przez:
   1. Wojciecha Matrasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Wojciech Matras z siedzibą: przy ulicy Kamiennej 15, 58-330 Jedlina-Zdrój, posiadającego NIP 8863006490, REGON: 381364824,
   2. Arkadiusza Matrasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Arkadiusz Matras z siedzibą: przy ulicy Kamiennej 15, 58-330 Jedlina-Zdrój, posiadającego NIP 8982241783, REGON: 369646609,
   3. Leszka Racuta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Leszek Racut z siedzibą: przy ulicy Podwale 2/45, 50-043 Wrocław, posiadającego NIP 6711834429, REGON: 381364155.
   dalej „Administrator”.
  2. Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których Spółka przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe uregulowanie operacji przetwarzania danych osobowych.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w naszej Spółce za ochronę danych osobowych - Inspektorem Ochrony Danych panem Wojciechem Matras (e-mail: kontakt@dietetykanienazarty.pl).
  4. Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Podjęliśmy również działania w celu jak najszybszego uzyskania pełnej zgodności naszych praktyk z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  6. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:
   1. w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
   2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora,
   3. w celu podejmowania czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośrednio,
   4. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.
  2. Nie sprzedajemy danych osobowych. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 3. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. Nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
  1. w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,
  2. w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  3. w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
  4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 4. REALIZACJA PRAW PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
  3. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy.
  4. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pana Wojciecha Matrasa (e-mail: kontakt@dietetykanienazarty.pl).
  5. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
  Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:
  1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Ograniczenie celu przetwarzania danych - dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Administratora za niezgodne z pierwotnymi celami.
  3. Minimalizacja ilości przetwarzania danych - Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
  4. Prawidłowość przetwarzanych danych - Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
  5. Ograniczenie okresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane - Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
  6. Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny - przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  7. Zasada rozliczalności - Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 - 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.

 6. PPRZETWARZANIE DANYCH OSÓB NIELETNICH
  Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e -maila na adres: kontakt@dietetykanienazarty.pl. 

 7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
  1. Administrator stosuje analizę ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. 
  2.  Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Administrator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  4. Administrator stosuje narzędzie automatyzujące działania marketingowe SalesManago (Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków). Serwis, może na życzenie użytkownika zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail i/lub numerem telefonu użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika zostanie użyty do spełnienia celu opisanego w formularzu oraz do analizy statystycznej, w takim wypadku Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 8. PLIKI "COOKIES"
  1. Nasza strona internetowa używa plików „cookies”. Brak zmiany po Państwa stronie odnośnie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje „cookies”:
   1. sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Spółki do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). Wykorzystywane są w celu realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe".
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystane mogę być również przez współpracujące z Administratorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), SalesManago (Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Polsce).

 9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: kontakt@dietetykanienazarty.pl