REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
„Dietetyka #NieNaŻarty” S.C.

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2019r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Dietetyka #NieNaŻarty S.C. jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie
   1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie
  2. Do wykonywania zadań przez Dietetyka #NieNaŻarty S.C. ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

 2. Firma podmiotu leczniczego
  1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: „Dietetyka #NieNaŻarty S.C.”

 3. Cele i zadania podmiotu leczniczego
  1. Celem Dietetyka #NieNaŻarty S.C. jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących przywróceniu, poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
  2. Do zadań Dietetyka #NieNaŻarty S.C. w szczególności należą:
   1. Promocja i edukacja zdrowotna,
   2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu żywienia,

 4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
  1. W skład Dietetyka #NieNaŻarty S.C., wchodzi następująca komórka organizacyjna:
   1. Poradnia Żywieniowa
  2. Nadzór merytoryczny nad działaniem podmiotu leczniczego Dietetyka #NieNaŻarty S.C. sprawują Leszek Racut, Arkadiusz Matras, Wojciech Matras – wspólnicy Dietetyka #NieNaŻarty S.C.

 5. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
  1. Siedzibą Dietetyka #NieNaŻarty S.C. jest Wrocław, 51-616, ul. Parkowa 25C/53-64.
  2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
   ul. Parkowa 25 C/53-64, 51-616, Wrocław – siedziba główna
 6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego
  1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
  2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się na stronie www.dietetykanienazarty.pl, gdzie wypełniają wywiad żywieniowy i podają informacje niezbędne do stworzenia spersonalizowanego jadłospisu.
  3. Po wypełnieniu wszystkich danych, pacjent otrzymuje jadłospis oraz zalecenia w ciągu następnych 3 dni roboczych.
  4. W przypadku konieczności otrzymania dodatkowych informacji, niezwłocznie dietetyk kontaktuje się z pacjentem, w celu uzyskania niezbędnych informacji.
  5. Pacjent pozostaje stale w kontakcie z dietetykiem, w okresie określonym przy zakupie danego pakietu. W czasie trwania współpracy, pacjent otrzymuje szereg zaleceń oraz porad. Dodatkowo, przez okres kooperacji ilość konsultacji jest nieograniczona.
  6. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących zastosowania konkretnej strategii żywieniowej, a także zaproponowanego jadłospisu.

 7. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
  1. Do zadań komórek organizacyjnych Dietetyka #NieNaŻarty S.C. należą w szczególności:
   1. Poradnia Żywieniowa, podstawowej opieki zdrowotnej
    • ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie kompetencji dietetyka,
    • przygotowywanie jadłospisów uwzględniających stan zdrowotny i cel pacjenta,
    • badanie procesów przygotowania potraw, m.in. pod kątem utraty cennych wartości odżywczych w trakcie przetwarzania,
    • ocena wpływu konkretnych produktów spożywczych na ludzi organizm, w zależności od wieku, trybu życia i stanu zdrowia,
    • dobór odpowiednich składników w określonych dietach,
    • wykrywanie, leczenie i zapobieganie niedożywieniu,
    • propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy o zdrowym żywieniu,
    • współpraca z innymi dietetykami oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,
    • kierowanie pacjentów na konsultacje do ośrodków leczniczych,
    • zapobieganie powstawaniu niedoborów poprzez działania profilaktyczno – lecznicze.
  2. Dietetyka #NieNaŻarty S.C. w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

 8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
  1. Dietetyka #NieNaŻarty S.C. w swojej działalności może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.
  2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą może obejmować warunki kierowania pacjentów i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.
  3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawują wspólnicy Dietetyka #NieNaŻarty S.C. Leszek Racut, Arkadiusz Matras oraz Wojciech Matras.

 9. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 10. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
  1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
  2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:
   1. indywidualnego rozliczenia z pacjentem.
  3. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent zobligowany jest do uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem.
  4. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana przelewem na wskazany rachunek.
  5. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT, wówczas pacjent otrzymuje fakturę VAT.
  6. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w rozdziale VI.

 11. Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych
  1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:
   1. za świadczenia medyczne:
    • w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do Dietetyka #NieNaŻarty S.C. w trybie przyjęcia prywatnego,
  2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

 12. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
  1. Kierowaniem Poradnią Żywieniową zajmują się:
   1. Arkadiusz Matras – wspólnik Dietetyka #NieNaŻarty S.C.
   2. Wojciech Matras – wspólnik Dietetyka #NieNaŻarty S.C.
   3. Leszek Racut – wspólnik Dietetyka #NieNaŻarty S.C.
  2. Każdy ze wspólników Dietetyka #NieNaŻarty S.C. jest upoważniony do jednoosobowego reprezentowania Dietetyka #NieNaŻarty S.C. w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym jako kierownik podmiotu leczniczego.
  3. Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:
   1. Wspólnik Dietetyka #NieNaŻarty S.C. – kierownik podmiotu leczniczego
    • kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,
    • podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,
    • reprezentowanie Dietetyka #NieNaŻarty S.C. w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
    • podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze, a także przyznawaniem nagród i premii,
    • kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę przepisów bhp i przeciwpożarowych,
    • przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,
    • realizowanie polityki finansowej Dietetyka #NieNaŻarty S.C. ustalonej wspólnie przez wspólników,
    • opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych Dietetyka #NieNaŻarty S.C. oraz nadzór nad ich realizacją,
    • wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Dietetyka #NieNaŻarty S.C.
    • nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,
    • zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń medycznych,
    • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
    • nadzór nad utrzymaniem zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
    • dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.

 13. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin organizacyjny ustalają wspólnicy Dietetyka #NieNaŻarty S.C. – Leszek Racut, Wojciech Matras, Arkadiusz Matras.
  2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy oraz decyzje wspólników.
  3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na stronie internetowej www.dietetykanienazarty.pl.
  4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Dietetyka #NieNaŻarty S.C.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2019 roku.

Załącznik nr 1– WYSOKOŚC OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Lp. Rodzaj świadczenia Cena

1.

Indywidualna współpraca 1 miesięczna

279

2.

Indywidualna współpraca 3 miesięczna

729

3.

Indywidualna współpraca 6 miesięczna

1179

4.

Współpraca dla par 1 miesięczna

499

5.

Współpraca dla par 3 miesięczna

1299

6.

Współpraca dla par 6 miesięczna

1999